2017/12/06-10 Pelangi Nusantara 5 @ Graha M.Siliwangi, Jl Aceh, Bdg