2018/05/11 Event DKPP Jabar @ DKPP Jabar, Jl Dago Atas, Bandung (DKPP JABAR)