2018/12/16 Festival Kla @ Sabuga, Bandung (PKK JABAR)